Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bekkerie ‘t Bruedje B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bekkerie ‘t Bruedje B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bekkerie ‘t Bruedje B.V. zijn vrijblijvend. Bekkerie ‘t Bruedje B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bekkerie ‘t Bruedje B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bekkerie ‘t Bruedje B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Bekkerie ‘t Bruedje B.V. bezorgt in een beperkt gebied (Venlo, Tegelen, Blerick) bij bedrijven en instellingen. Deze bestellingen dienen telefonisch doorgegeven te worden. De bestelling wordt bezorgd in de loop van de ochtend vanaf 8.30 uur. Daar er geen bezorgkosten berekend worden behoudt Bekkerie ’t Bruedje B.V. het recht om de bezorg routes op een door Bekkerie ’t Bruedje B.V. gezien als logische volgorde te bezorgen. De klant dient te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen.

Leveringen

Bekkerie ‘t Bruedje B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel Bestellingen bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bekkerie ‘t Bruedje B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bekkerie ‘t Bruedje B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Bekkerie ‘t Bruedje B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt Bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze winkel, iDeal (internet betaling) of contant aan de bezorger. In het geval dat Bekkerie ‘t Bruedje B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bekkerie ‘t Bruedje B.V..

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt Leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bekkerie ‘t Bruedje B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bekkerie ‘t Bruedje B.V. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Bekkerie ‘t Bruedje B.V.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bekkerie ‘t Bruedje B.V. zijn aangemeld, indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bekkerie ‘t Bruedje B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bekkerie ‘t Bruedje B.V. opgave doet van een adres is Bekkerie ‘t Bruedje B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt Betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Bekkerie ‘t Bruedje B.V.
Van Boerlostraat 2
5923 AL Venlo

Aansprakelijkheid

Bekkerie ‘t Bruedje B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bekkerie ‘t Bruedje B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bekkerie ‘t Bruedje B.V. komen. Bekkerie ‘t Bruedje B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bekkerie ‘t Bruedje B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Bekkerie ‘t Bruedje B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bekkerie ‘t Bruedje B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bekkerie ‘t Bruedje B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bekkerie ‘t Bruedje B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Bekkerie ‘t Bruedje B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bekkerie ‘t Bruedje B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bekkerie ‘t Bruedje B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bekkerie ‘t Bruedje B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bekkerie ‘t Bruedje B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bekkerie ‘t Bruedje B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bekkerie ‘t Bruedje B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bekkerie ‘t Bruedje B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Bekkerie ‘t Bruedje B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bekkerie ‘t Bruedje B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bekkerie ‘t Bruedje B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Bekkerie ‘t Bruedje B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bekkerie ‘t Bruedje B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bekkerie ‘t Bruedje B.V.
Van Boerlostraat 2
5923 AL Venlo
[T] 077-3870638
[F] 077-3874279
[W] http://www.utbruedje.nl
[E] info@utbruedje.nl
[KvK] 55432336
[BTW nr.] 851708705B01
[ING] NL 86 ING B 0688 512232

ut Bruedje
Van Boerlostraat 2
5923 AL  VENLO

Heeft u vragen?
Bel 077-3870638 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor de volgende dag kunnen tot 17.00 uur geplaatst worden,
met uitzondering van zaterdag en zondag:

Op zaterdag kunnen bestellingen voor maandag tot 16.00 uur geplaatst worden,

op zondag kunnen géén bestellingen voor maandag geplaatst worden.